פרוטוקל מס' 2 לשנת 2011

ישיבת ועד מנהל איגוד מנהלי תרבות ברשויות מיום: 28.8.11


סדר יום:

א.    אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 2.3.11

ב.     הצגת נתוני ביצוע חצי שנתיים.

ג.       הצעות לתיקונים בתקנון:

-         נציג נוסף לערים גדולות בוועד המנהל.

-         פיצול בין התפקידים: סגן יו"ר ויו"ר ועדת כספים.

ד.     מינוי בעלי תפקידים והרכבי ועדות.

ה.    מינוי רוא"ח ויועמ"ש חדשים.

ו.       יום עיון במודיעין והמשך תכנית שנתית.

ז.      שונות

נוכחים:

דרור שור – יו"ר, שמי אמסלם - יו"ר

אלי שגיא, אריק קטן, איל עזרי, גוטפלד שרה, גבי פינסקי, אלון שמידט, חיים בן שמעון, איסי וינטר, , גבי הדר, דליה חרל"פ, שרה יבור, חגית אילני, דורון שלום, שלמה טולדו, יגאל גמליאל, איציק אשכנזי, אריה ימיני, אריאל תורג'מן

 מוזמנת:

ענבל טולקציר


 דיון והחלטות:

שמי אמסלם פותח את הישיבה ומבקש לעדכן בפתח הדברים בשני נושאים רלבנטיים לחברים:

א. פעילות האיגוד בנושא אקו"ם. שמי מדווח על פנייה בכתב שנעשתה מצד האיגוד בנושא, ליו"ר ועדת תרבות במש"מ – מר מאיר כהן, על מנת להסדיר נושא גביית התמלוגים באופן גורף, באמצעות הסכם כולל.

ב – 12.9 יתקיים דיון בנושא, בפורום משותף למשרד התרבות, לשלטון המקומי ולאיגוד, בראשות מנכ"לית משרד התרבות.

 

ב. מסלול לימודים למנהלי תרבות, במסגרת תכנית חדשה לתואר ראשון במרכז ללימודים אקדמיים, בקריית אונו. האיגוד ומנהלי התכנית יפעלו בשת"פ ע"מ, שמנהלי תרבות יוכלו להשלים לימודי תואר בעלות מועדפת.

 

דרור שור מתאר בקצרה את תקופת כהונתו הראשונית באיגוד.

מדווח על פנייה ישירה, שביצע לראשי ערים בכל רחבי הארץ להצטרף לאיגוד

ועל פגישות מתוכננות עם הפיס, מנכ"לית משרד התרבות והמרכז לשלטון מקומי.

 

שמי אמסלם מבקש מהוועד לאשר את מינויו של אלי שגיא לקדנציה נוספת כמזכיר האיגוד.

 

מאושר מינויו של שגיא פה אחד ללא מתנגדים או נמנעים.

 

אלי שגיא מנהל את הישיבה:

 

א.    פרוטוקול ישיבת ועד מיום 2.3.11 מאושר פה אחד ע"י החברים – ללא מתנגדים או נמנעים.

 

ב.     מוצגים נתוני ביצוע למחצית השנה הראשונה. (רצ"ב דו"ח כספי).

הנתונים מאושרים על-ידי החברים.

 

ג.      אלי שגיא מציג את השינויים הנדרשים בתקנון:

1.הוספת חבר ועד מן הערים הגדולות, ע"מ שלעיר אשדוד תהיה נציגות נוספת, שהולמת את גודלה.

2.פיצול בין בעלי התפקידים סגן יו"ר ומנהל ועדת כספים. אריה ימיני ימונה לסגן יו"ר . תוקם ועדת כספים בת חמישה חברים, שבראשה יעמוד איל עזרי.

 

החברים מצביעים בעד השינויים ברב קולות. השינויים יובאו לאישור האסיפה הכללית ביום העיון במודיעין ב – 14.9.11.

 

ד.     הרכבי ועדות:

1.סגן יו"ר - אריה ימיני מוצע לתפקיד סגן יו"ר (בנוסף לאביגדור לוין – מנהל אגף תרבות תל – אביב, בהתאם בתקנון).

מאושר פה אחד.

 

2.גזבר – מוצע כי אריק קטן ימשיך לכהן בתפקיד עד לפרישתו בסוף נובמבר. עם פרישתו של אריק ימונה שבי מזרחי לתפקיד גזבר. עד להחלפת הגזברים יכהנו כגזבר וכממלא מקום, לצורך חפיפת תפקיד.

מאושר ברב קולות.

 

3.יו"ר ועדת כספים וכח אדם- מוצע כי איל עזרי יכהן בראש הועדה, שתמנה חמישה חברים, ביניהם יו"ר וסגן יו"ר. באחריות הועדה לתכנן ולבקר את התנהלותו הפיננסית של האיגוד, תוך תיאום מלא עם גזבר האיגוד.

               מוצעים לועדה (בנוסף לאיל):דרור שור, אריה ימיני, דורון שלום,

               אריאל תורג'מן.

               מאושר ברב קולות.

 

4.יו"ר ועדת השתלמויות: מוצע כי חב"ש ימשיך בתפקידו.

מאושר ברב קולות. החברים נתבקשו מבעוד מועד להציע עצמם לסייע

בפעילות הועדה.

           חברים, שביקשו להשתתף: חגית אילני, שרה גוטפלד, איסי וינטר,

               שלומית דגן-דרעי, יעקב יעקב, דליה חרל"פ, אלון שמידט, איציק אשכנזי,

                דורון שלום, גבי הדר, גבי פינסקי, שלמה טולדו, איל עזרי.

               חב"ש: חברים נוספים, שירצו להגיש מועמדות במהלך הקדנציה יוכלו    

               לעשות זאת, שכן פעילות הועדה היא לב פעילותו של האיגוד.

                 מאושר ברב קולות.

                           

5.יו"ר הועדה לקשרי חוץ: מוצעת איסי וינטר. באחריות הועדה, שתמנה חמישה חברים להמשיך ולקדם קשרים עם איגודים מקבילים בחו"ל, עם עמותות וגופי תרבות רלבנטיים לשיתופי פעולה מהארץ ומחו"ל וסיוע בפעילות השיווק והיח"צ.

   מוצעים לועדה (בנוסף לאיסי): שרה גוטפלד, חגית אילני, אריה ימיני,

   אלון שמידט.

                 מאושר ברב קולות.

 

ה.    מוצע כי רואה"ח ועוה"ד אלי חסון ימונה לרוא"ח האיגוד, במקום יאיר הרשקוביץ המסיים את תפקידו.

     מוצע עו"ד ד"ר הדר מימון, ליועמ"ש חדש לאיגוד.

     שתי ההצעות מאושרות ברב קולות והמינויים יובאו לאישור אסיפה כללית,

     שתתקיים ב – 14.9.11 ביום העיון במודיעין.

 

ו.       יום עיון ותכנית שנתית – חב"ש מציג את תכנית יום העיון במודיעין, שעיקרה למידה וחומר עיוני.

     עדיין נבחנות הצעות לגבי כנס סוף השנה בדצמבר – יתכן שיתקיים בבא"ש.

     במהלך החגים או לאחריהם, תתכנס ועדת ההשתלמויות החדשה ותרכיב

     תכנית מפורטת.

 

שונות:

 איסי וינטר מציעה כי שרה יבור מהרצלייה תסייע בשיווק האיגוד ובגיוס חברים חדשים.

מאושר ברב קולות.

 

הוזמנו ונעדרו מהישיבה:

חברי ההנהלה: אורי בלום, מירה שטיינר, אביגדור לוין, שבי מזרחי, ג'קי יונגמן, תיקי שלי-גרובר, יעקב יעקב, אלברט בן-שלוש, רותי מקבי, שלומית דגן-דרעי, יענקלה עטיה, בשיר חסון.

 

חברות ועדת הביקורת: עירית פרנק, טלי צ'רנר, טובה דגן, מינה פרנטה.

 

רישום פרוטוקול:

גבי פינסקי.

אתם כאן: דף הבית פרוטוקולים הנהלת האיגוד ישיבת הנהלת האיגוד מיום: 28.8.11