פרוטוקל מס' 1 לשנת 2011

ישיבת ועד מנהל איגוד מנהלי תרבות ברשויות מיום: 2.3.11
נוכחים:
לוין אביגדור – יו"ר, ליטבינוף דב – יו"ר, שגיא אלי, קטן אריק, גוטפלד שרה, פינסקי גבי, שמידט אלון, בן-שמעון חיים, שלי גרובר תיקי, מזרחי שבי,
וינטר איסי.

מוזמנות: פרנק עירית – ו. ביקורת
טולקציר ענבל

סדר יום:

  1. אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה  מיום 10.11.10.
  2. הצגת מאזן לשנת 2010.
  3. תכנית ביצוע לשנת 2011:
  •   תכנית פעילות לשנת 2011 – כנסים והשתלמויות.
  • קביעת גובה דמי חבר שנתיים מהרשויות ומהחברים.  
  1. הצגת תכנית כנס דימונה.   
  2. היערכות לקראת בחירות להנהלת איגוד במאי הקרוב ומינוי ועדת בחירות.
  3. שונות.


דיון והחלטות:
א.    פרוטוקול ישיבת ועד מיום 10.11.10 מאושר פה אחד ע"י החברים – ללא מתנגדים או נמנעים.
ב.    אביגדור לוין מציג את מאזן  (רצ"ב נספח א') 2010, שאושר על- ידי ההנהלה והועבר למשרד התרבות. מודגש כי שנת 2010 הסתיימה ללא גירעון, ללא חריגה בהוצאות ניהול ובאופן הממלא את מטרות האיגוד. צוין כי אריק קטן – גזבר האיגוד, דאג לשמירה על יתרות  מידתיות,שתאפשרנה המשך פעילות ב – 2011 עד לקבלת התמיכות.
ג.    הוצג תקציב 2011 (הרצ"ב- נספח ב'). התקציב יוצא מנקודת הנחה, שתמיכת משרד התרבות לשנת 2011 תתקבל ותגיע במחצית הראשונה של שנת הפעילות.   הודגש, כי משום שאין וודאות בדבר הגעת התמיכה או בדבר מועד הגעתה, מתוכננות פעילויות האיגוד בזהירות ונשענות גם על צפי גיוס מן החברים.


מתקיים דיון בנושא התקציב
אלי שגיא: מציע לקיים אחת לחודש וחצי יום עיון ברשות שתארח ,בדומה ליום עיון בת"א, תוך שימוש במרצים בעלי תפקיד מקצועי מתוך המערכת העירונית ולגבות דמי השתתפות מהחברים לכיסוי ההוצאות של האירוח  .   
דב ליטבינוף: אחת לחודש זו תדירות גבוהה מדיי.
אביגדור לוין: באחראיות ועדת ההשתלמויות להחליט  על תדירות ותכנים.
דמי חבר מהרשות: אביגדור מעדכן  כי בכוונת השלטון המקומי, לפי הצהרת מאיר כהן – יו"ר ועדת תרבות במש"מ, להעלות את התעריף ל – 700 ₪ וכי בקרוב יצא חוזר מנכ"ל בנושא.
דמי חבר אישיים: מוסכם כי גם השנה יעמדו על 150 ₪. הגבייה תחל  לקראת וביום ההתכנסות בדימונה.
שאבי מזרחי:  מבקש לראות דו"ח לשנת 2010 מי שילם דמי רשות ומי דמי חבר אישיים.
ענבל טולקציר, האחראית על עדכון הדו"ח, מציגה את הדו"ח ומתחייבת לשלח לחברי ההנהלה במייל.
שאבי: מבקש לשלח לחייבים תזכורות, מדיי זמן בנושא.
ענבל: תזכורות נשלחות אחת למספר שבועות לחייבים.
אביגדור: על החייבים ללחוץ על הרשות לטפל בנושא. התשלום באחריותם.

ד.    יום עיון בדימונה: חב"ש מציג את תכנית היום. מציע תעריף ההשתתפות – 80 ₪ . מקובל על כל החברים.

      כנס שנתי:
      חב"ש:  ועדת ההשתלמויות שאפה לקיים בי-ם כנס בן שלושה ימים
      ב – 14-16 ביוני. התאריך נתברר כבעייתי עבור רבים מחברי האיגוד ולכן
      הוצע להעבירו לסוף מאי.
     בעקבות הצלחת כנס סוף השנה אשתקד, הוחלט לבדוק אפשרות לפצל  
     לשניים את אירוע הכנס השנתי לשני אירועים בני לילה.

מתקיים דיון אביגדור מסכם את הדיון : חברי ועדת השתלמויות מתבקשים להתכוונן לאפשרות של כנס בן יומיים בירושלים לתאריכים 29 – 30 במאי . אגף התרבות בירושלים להכין תכנית .

ה.    היערכות לקראת הבחירות:
     אל שגיא: מדווח כי באסיפה הכללית הבאה תתקיימנה בחירות להנהלת האיגוד בהתאם לתקנון החדש. בקרוב ישלח לכל חברי האיגוד קול קורא להצגת
     מועמדויות. החברים ייבחרו לפי המפתח המופיע בתקנון.


רישום פרוטוקול: וינטר איסי.

אתם כאן: דף הבית פרוטוקולים אסיפה כללית ישיבת ועד מנהל איגוד מנהלי תרבות ברשויות מיום: 2.3.11