logo igud big

1. כללי:
איגוד מנהלי תרבות ברשויות המקומיות (להלן "האיגוד") הוקם על מנת לפתח ולקדם את תחום התרבות בישראל וזאת תוך ניצול ניסיונם הרב תחומי, פרישתם הארצית, מחויבותם ואחריותם המקצועית של מנהלי תרבות ברשויות המקומיות. האיגוד יפתח ויעצים את ההון האנושי של חבריו הן ברמת הכלל והן ברמת הפרט. תקנון זה בא להחליף את התקנון הקודם.

תקנון זה נועד להגדיר את מטרות האיגוד ולהסדיר את דרך התנהלותו (והגם שהוא כתוב בלשון זכר, הוא מתייחס לנשים ולגברים כאחת). על כל  דיוני האיגוד יחול עיקרון השקיפות, והם ילווו בפרוטוקולים שיאושרו ע"י ההנהלה וייחתמו ע"י יו"ר ומזכיר ויפורסמו באתר האיגוד. תקנון זה ישתנה רק בהחלטת רוב של 2/3 הנוכחים באספה הכללית ובלבד שהועבר לידיעת החברים לפחות 48 שעות לפני כינוס האסיפה.

2. מטרות האיגוד:
    א.    לדאוג לטיפוח ולשיפור רמתם המקצועית של מנהלי התרבות בשלטון המקומי ובגופים עירוניים .
    ב.    לדאוג לחיזוק ולהפצת התרבות והאמנות .
    ג.    לקיים מפעלי תרבות ע"פ החלטתו.
    ד.    ליעל ולאגם משאבים לפיתוח אירועי תרבות .
    ה.    לסייע בקידום חקיקה בתחום "חוק התרבות".
    ו.    להשפיע בקביעת סדרי עדיפויות לאומיות ומקומיות בתחומי תרבות ואומנות .
    ז.    לפתח תוכניות לימודים לבעלי תפקידים לשיפור רמתם המקצועית של מנהלי התרבות .
    ח.    לסייע בבעיות הפרט של חברי האיגוד.
    ט.    להיות בקשר עם ארגוני המעסיקים (הסתדרות , מרכז השלטון המקומי וכיו"ב) .

3. גופי האיגוד:
    1.    האסיפה הכללית.
    2.    הנהלת האיגוד. 
    3.    ועד מנהל. 
    4.    ועדת השתלמויות.
    5.    ועדת כספים וכוח אדם.
    6.    מנכ"ל.
    7.    רואה חשבון חיצוני.
    8.    יועץ משפטי חיצוני.
    9.    ועדת ביקורת  (חברי איגוד שאינם חברי הנהלה). 

3.א' אסיפה כללית:

3.א.1. אדם המבקש להתקבל כחבר באיגוד ואשר עומד בתנאים וההגדרות המפורטים להלן, יגיש לועד המנהל של האיגוד בקשה בכתב, בזו הלשון: "אני (שם, מען ומספר זהות), מבקש להתקבל כחבר באיגוד. הנני מצהיר כי מטרות האיגוד ותקנונו ידועים וברורים לי, ואם אתקבל הננני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות ההנהלה והאסיפה הכללית של האיגוד". ההחלטה בדבר אישור או אי אישור הבקשה נתונה בידי הועד המנהל של האיגוד. זכאי להתקבל כחבר איגוד מי שמשמש כמנהל תרבות ברשויות המקומיות, לרבות כל מי שעוסק בתחום התרבות בגוף/תאגיד משפטי קשור (למשל תאגיד עירוני) וכן גמלאים שכיהנו כמנהלי תרבות ובקשתם להתקבל לאיגוד הוגשה בתוך שנה מתאריך פרישתם.

3.א.2. האסיפה הכללית הינה הגוף העליון במליאה. במליאה רשאים להשתתף כל חברי האיגוד, אשר שילמו את דמי החבר האישיים, והרשות או התאגיד הקשור העבירו את התשלום השנתי הנדרש, כמובהר להלן.

3.א.3. כל מי שהתקבל כחבר באיגוד נדרש לדאוג להעברת התשלום השנתי לאיגוד מידי הרשות או התאגיד הקשור, כפי שנקבע על ידי המרכז לשלטון מקומי. במקרים בהם לא הועבר תשלום הרשות, או/ו לא שולמו דמי החבר האישיים, תהא לאיגוד הזכות להודיע לחבר, לאחר מתן התראה ובכפוף לזכותו להשמיע טענותיו, על פקיעת חברותו באיגוד. האיגוד ינהל פנקס חברים בו יירשם כל חבר באיגוד, מענו, מספר ת.ז. שלו ותאריך תחילת חברותו באיגוד.

3.א.4. זכות ההצבעה במליאה תהיה לכל חבר איגוד ובלבד שכל התשלומים המצוינים בסעיף 3.א.3 התקבלו באיגוד.

3.א.5. ישיבת מליאה תתקיים במקרים הבאים:
            - אסיפה כללית אחת לשנה.
            - החלטת ועד ההנהלה האיגוד.
            - לבקשתם בכתב של לפחות 10% מחברי האסיפה הכללית, שתוגש ליו"ר האיגוד..
            - דרישה בכתב של ועדת הביקורת אשר הופנתה ליו"ר האיגוד לכנס מליאה.

3.א.6. סמכות האסיפה הכללית:
            - אישור שינויים בתקנון.
            - אישור שינוי מטרות העמותה.
            - אישור בחירת יו"ר האיגוד.
            - בחירת הנהלת האיגוד ( בכפוף לאמור בתקנון זה.)
            - אישור דו"חות כספיים.
            - אישור ועדות הנהלה. 
            - אישור בחירת רואה חשבון.
            - אישור בחירת יועץ משפטי.

3.א.7. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות רגיל של המצביעים, למעט במקרים של שינוי התקנון, כמצוין לעיל.

3.א.8. כינוס האספה הכללית:
            א. אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי האיגוד בעת פתיחת כינוסה, והיא רשאית להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם במהלכה פחת מספר הנוכחים.
            ב. לא נתכנס המניין האמור בתוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית בשבוע ימים, לאותה שעה ובאותו מקום, ללא צורך בהזמנה נוספת. באסיפה הנדחית יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

3.א.9. האסיפה הכללית תבחר, מבין חבריה, יו"ר ומזכיר לאסיפה. מזכיר האסיפה ינהל פרוטוקול של האסיפה. 

3.ב' הנהלת האיגוד:

3.ב'.1. הנהלת האיגוד הנהלת האיגוד תמנה 33 חברים מתוך חברי האיגוד (כולל יו"ר האיגוד - ראש מועצה אזורית ).

3.ב.2. המפתח לאיוש חברי ההנהלה מתוך חברי האיגוד:
ההנהלה תבחר ע"פ מפתחות ברורים בהם יבחרו נציגי שלושת הערים: ירושלים , ת"א  וחיפה, וכן נציגי ערים  גדולות, ערים בינוניות, מועצות מקומיות, מועצות איזוריות, מיעוטים, גימלאים  ונציגי מוסדות תרבות הקשורים משפטית לרשויות. 
להלן המפתח לאיוש נציגי חברי האיגוד בהנהלה:


            1)  ירושלים                                                                 4 נציגים
            2)  תל אביב                                                                4 נציגים  
            3)  חיפה                                                                     3 נציגים 
            4)  ערים גדולות( מעל 200,000 תושבים )                       5 נציגים. 
            5)  ערים בינוניות (מ – 30,000 עד 200,000 תושבים)      4 נציגים.
            6)  מועצות מקומיות (פחות מ – 20,000 תושבים )            2 נציגים.
            7)  מועצות אזוריות                                                      4 נציגים.
            8)  מוסדות תרבות קשורים משפטית לרשויות                  2 נציגים.
            9)  רשויות ממגזר המיעוטים                                          2 נציגים.
            10) גמלאי האיגוד                                                        2 נציגים 
            11) נציג מינהל התרבות (משקיף )
            12) יו"ר ועדת ביקורת או מי מטעמו ( משקיף )    

3.ב.3. נציגי שלושת הערים ת"א, ירושלים וחיפה יבחרו על ידי מנהלי אגפי התרבות של ערים אלה, אשר יעבירו בכתב למזכיר האיגוד את שמות נציגיהם להנהלת האיגוד.   

3.ב.4. מלבד נציגי שלושת הערים ירושלים, ת"א וחיפה, הנבחרים ע"י מנהל האגף, לכל חבר באיגוד  הזכות להגיש מועמדותו להנהלת האיגוד, ע"פ המפתח בסעיף 3.ב.2. המועמד יעביר את שמו מראש למזכיר האיגוד, בתוך פרק הזמן שיקבע לשם כך ע"י הנהלת האיגוד.  בחירת הנציגים שאינם מן הערים ירושלים, ת"א וחיפה, תיעשה בבחירות גלויות ע"י האסיפה הכללית, ע"פ רשימה שתורכב מן המועמדים שהציגו מועמדותם כדין.

3.ב.5. הנציגים, כנ"ל, יבחרו להנהלה ברוב רגיל ובאופן שלפיו כל בעלי זכות הבחירה, כולל נציגי הערים ירושלים, ת"א וחיפה, ישתתפו בבחירה, ע"פ רשימת המועמדים שתתפרסם מראש.

3.ב.6. בפרישת אחד מחברי ההנהלה, מסיבה כלשהי, יציע מזכיר האיגוד לבא אחריו להצטרף להנהלה, על פי שיוכו של החבר שפרש . מינויו של חבר ההנהלה החדש יובא לידיעת האסיפה הכללית בישיבה הראשונה שלאחר מכן או בישיבה שתכונס לצורך עניין זה.

3.ב.7. הבחירה להנהלה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. 

3.ב.8. הנהלת האיגוד תתכנס לכל הפחות אחת לחודשיים ותדון בענייני האיגוד השוטפים.

3.ב.9. סמכות ההנהלה:
        - בחירת ועדות הנהלה , סגן יו"ר, מזכיר, יו"ר ועדת השתלמויות, גזבר ומנכ"ל.
        - דיון בעניינים השוטפים של האיגוד.
        - מעקב אחר ביצוע החלטות האסיפה.
        - מעקב אחר יישום החלטות הועדות.
        - קביעת סדרי עדיפויות בהקצאת כספים.
        - קביעת גובה דמי חברות באיגוד וגבייתם.

על אף האמור בסעיף 3.ב.10 בדבר תקופת כהונת חברי ההנהלה, במקרים בהם חבר הנהלה ייעדר משלוש ישיבות הנהלה רצופות תגיע כהונתו לסיומה. עם סיום כהונתו של חבר הנהלה כאמור יחולו ההוראות בעניין החלפת חברי הנהלה הקבועות בתקנון זה.

3.ב.10. תקופת כהונת חברי ההנהלה: משך תקופת כהונת הנהלת האיגוד שלוש  שנים. במקרים בהם חבר הנהלה ייעדר משלוש ישיבות רצופות, כנזכר לעיל, תגיע תקופת כהונתו לסיומה מיד לאחר ההיעדרות  מישיבת ההנהלה השלישית ממנה נעדר. הבחירות להנהלה יתקיימו במועד חילופי יו"ר האיגוד בין ירושלים לת"א . יחד עם זאת, אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכותה של האסיפה הכללית להעביר, בכל עת, חבר הנהלה מכהונתו במקרים הנדרשים.  

3.ג': הועד המנהל:

3.ג.1. הועד המנהל ימנה שבעה  חברים מתוך ההנהלה האיגוד: יו"ר איגוד- ראש מועצה איזורית,  יו"ר איגוד- מנהל אגף תרבות (מת"א ומירושלים ), סגן ומ"מ יו"ר איגוד (מירושלים או מת"א) , סגן יו"ר איגוד נוסף, גזבר, מזכיר,ויו"ר ועדת השתלמויות.

3.ג.2. הועד המנהל, יתכנס ע"פ החלטת היו"רים, במקרים הבאים:
            - דיון וקידום נושאים הנוגעים לאיגוד ואשר אינם עומדים על סדר היום הקבוע של ההנהלה המורחבת.
            - קיום מגעים עם גופים אשר אינם מתאימים למספר רב של משתתפים, בהתאם להחלטת היו"רים.
            - הכנת סדר יום לדיוני ההנהלה המורחבת, בהתאם לצורך. את עבודת הועד המנהל ירכז מזכיר האיגוד.

3.ג.3. החלטות הועד המנהל יהיו בגדר המלצות להנהלת האיגוד למעט במקרים בהם הוסמך הועד המנהל ע"י ההנהלה לקבל החלטות סופיות, בתחומים ובנושאים מוגדרים.

3.ג.4. הועד המנהל יהא רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חברי הועד המנהל לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמו פעולות שבתחום סמכותו.

3 ד. יושבי ראש האיגוד:

3 ד.1.
      1)    יו"ר איגוד - ראש מועצה אזורית – נבחר במינוי ע"י יו"ר מרכז המועצות האזוריות .                                                                        
      2)    יו"ר איגוד – נבחר מתוקף תפקידו כמנהל אגף תרבות מירושלים או מת"א. בחירתו תאושר ע"י מליאת חברי האיגוד בבחירה גלויה. משך כהונתו ברוטציה של 3 שנים. כניסתו לתפקיד בכנס השנתי של האיגוד .

שני יו"ר איגוד יסכמו ביניהם את חלוקת המשימות המוטלות עליהם, כאשר מוסכם מראש כי יו"ר האיגוד - ראש מועצה אזורית,  יהיה נציגו של האיגוד בפני רשויות המדינה וגופיה    סיום תפקיד או פרישת מנהל אגף תרבות בעת כהונתו כיו"ר האיגוד.
במידה ומכל סיבה שהיא מנהל אגף תרבות (מירושלים או מתל אביב)  יסיים את תפקידו בעירייה במהלך כהונתו כיו"ר האיגוד, יחזור למלא את תפקיד יו"ר האיגוד המקביל - מנהל אגף תרבות מת"א או מירושלים. היו"ר המחליף ישלים את מלוא יתרת תקופת כהונתו של היו"ר הפורש וימשיך למלא את כהונתו לעוד שלוש שנים.
מנהל אגף תרבות החדש שיבחר במקומו של המנהל הפורש, יצטרף להנהלת האיגוד בתפקיד סגן ומ"מ יו"ר האיגוד. 

3.ד.2. סגנים ומ"מ יו"ר האיגוד:
 באיגוד יהיו שני סגנים ליו"ר האיגוד:    
סגן ומ"מ יו"ר האיגוד - מנהל אגף תרבות מערים ת"א או ירושלים אשר אינו משמש בתפקיד יו"ר.  
סגן יו"ר שני -   יבחר מקרב חברי הנהלה .
סגני יו"ר האיגוד יסייעו בידם של 2 היו"ר בכל הנחוץ לקידום נושאי האיגוד. חלוקת משימות וסמכויות תיקבע ביניהם, כאשר הסגן השני ישמש כיו"ר ועדת כספים וכוח אדם . משך כהונתם שלוש  שנים.

3.ד.3. מזכיר האיגוד:
מזכיר האיגוד יבחר מקרב חברי ההנהלה. מינויו של המזכיר יובא לאישור הנהלת האיגוד בהצבעה גלויה שתתקיים בישיבתה הראשונה של ההנהלה לאחר בחירתה.            
תפקיד המזכיר: ניהול העניינים השוטפים של האיגוד בתאום עם מנכ"ל האיגוד.

 3.ד.4. גזבר האיגוד:
גזבר האיגוד יבחר מקרב חברי ההנהלה. מינויו יאושר על ידי הנהלת האיגוד בהצבעה גלויה, שתתקיים בישיבתה הראשונה של ההנהלה לאחר בחירתה.            
תפקיד הגזבר: ביצוע מדיניות ההנהלה המורחבת בתחום הכספי, הכנת תקציב שנתי, מעקב ובקרה, הגשת דוחות כספיים, קשר עם הנה"חש והגופים המממנים, אחריות על גביית דמי  רשות ודמי חבר אישיים, וכיו"ב.

3. ד.5 .יו"ר ועדת השתלמות: יו"ר ועדת השתלמות יבחר מקרב חברי ההנהלה. מינויו של יו"ר ועדת השתלמויות יבוא לאישור ההנהלה האיגוד בהצבעה גלויה.  תפקיד יו"ר ועדת השתלמות: ייזום וגיבוש תוכניות השתלמות, ארגון כנסים וימי עיון, פעילויות גיבוש וכיו"ב.

 3.ד.6 ועדת ביקורת:
יו"ר ועדת ביקורת וחברי ועדת ביקורת או הגוף המבקר ייבחרו באסיפה הכללית הרגילה
אלה תפקידי ועדת ביקורת /או הגוף המבקר:
                 - לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה , לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה
                 - לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון.
                 - לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והועד.
                 - להציע לוועד דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה.
                 - לבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה, את פנקסי שלה ואת תשלומי השכר לרבות יעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה.
                 - לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה .
                 - להביא לפני ההנהלה והאסיפה הכללית את ממצאיה ומסקנותיה.  

3.ד.7.  רואה החשבון והיועץ המשפטי:
יאושרו ע"י האסיפה הכללית השנתית, בהתאם למקובל בעמותות מסוג זה.

3.ה ועדות האיגוד הקבועות:

3.ה.1. ועדות האיגוד הקבועות:
           - ועדת כספים וכוח אדם    (יו"ר הועדה -  סגן יו"ר איגוד )
           - ועדת השתלמויות.        (יו"ר – מקרב חברי האספה הכללית )
           - ועדת חברים ואירועים    ( יו"ר ועדה – מזכיר האיגוד )
           - ועדת תקנון.            (יו"ר ועדה – מזכיר האיגוד)
           - ועדה ליח"צ וקשרי חוץ   ( יו"ר ועדה -  סגן יו"ר איגוד)
           - ועדת ביקורת.           ( יו"ר - מקרב חברי האסיפה הכללית אשר אינם חברי הנהלה )

3.ה.2. טווח משימותיה של כל ועדה יקבעו בעת ישיבותיה הראשונות של הנהלה המורחבת.

3.ה.3. כל ועדה תנוהל  ע"י יו"ר, מקרב חברי ההנהלה. בכל ועדה יכהנו לפחות 2 נציגים מחברי הנהלה (בנוסף על יו"ר ועדה ) שיבחרו ויאושרו בהנהלה המורחבת.

3.ה.4. חברי ועדת הביקורת ייבחרו מתוך חברי האיגוד באסיפה הכללית של האיגוד.

3.ו

3.ו.1. מנכ"ל האיגוד:  האיגוד יעסיק מנכ"ל, בכפיפות ליו"רים ובליווי צמוד של המזכיר. תנאי העסקתו ותנאי שכרו של המנכ"ל יגזרו בהתאם ליכולות התקציביות של האיגוד, בכפוף להוראות חוק העמותות, התש"ם – 1980 והתקנות שהותקנו מכוחו . 
 תפקיד המנכ"ל : לנהל את שגרת חיי האיגוד, מול חבריו וגופים קשורים, לבצע את מדיניות הנהלת האיגוד ותכניותיה, ושל כל הועדות, בהתאם למפרט אשר ישמש כמאפיין עיקרי לבחירתו של המנכ"ל. בחירתו של המנכ"ל תעשה ע"י הועד המנהל והיא תובא לאישור הנהלת האיגוד .   

3.ז

3.ז.1. חברות באיגוד:
-  חבר/ה זכאי/ת להשתתף בפעילות האיגוד וליהנות משירותיה, בתנאי ששילם את  דמי חבר ובתנאי שהרשות או התאגיד הקשור העבירו את התשלום השנתי לאיגוד .
-  חבר/ה איגוד ישלם דמי החבר אישיים, כפי שיקבעו מעת לעת ע"י הנהלת האיגוד .
-  חבר/ה ימלא אחר תקנון האיגוד, החלטות והנחיות בעלי התפקידים המוסמכים.
-  ברות באיגוד תפקע בפרישת החבר/ה ממנה, או בעקבות הפרת תנאי החברות באיגוד.
-  חברי איגוד שפרשו לגימלאות יוזמנו להישאר כחברים באיגוד ולהשתתף בכל פעילויותיו ובלבד ששילמו  דמי חבר אישיים.
-  לא תופסק חברות באיגוד אלא לאחר שניתנה לחבר הזדמנות להשמיע את עמדתו/ה בפני נציגי הועד המנהל.
-    בסוגיות שאינן מוסדרות במסגרת  תקנון זה יחולו ההוראות המתאימות הקבועות בתקנון המצוי  בחוק העמותות, התש"ם - 1980.אתם כאן: דף הבית אודות תקנון האיגוד