9.6.10

הנדון: סיכום פגישה בין נציגי ועדת תרבות במרכז לשלטון מקומי ונציגי איגוד מנהלי תרבות ברשויות המקומיות
מיום ה', ה – 27.5.10

סדר יום:

  1.  הסדרת יחסי העבודה בין המרכז לשלטון מקומי ובין האיגוד
  2.  זכויות יוצרים
  3.  מחירי אמנים
  4.  היכלי תרבות
  5.  רישוי אירועים
  6.  שונות

נוכחים:

מאיר כהן – ראש עיריית דימונה ויו"ר ועדת תרבות מש"מ.

דב ליטבנוף – ראש מועצה אזורית תמר ויו"ר איגוד מנהלי מח' תרבות.

אביגדור לוין – מנהל מח' תרבות ת"א יו"ר איגוד מנהלי מחלקות תרבות.

עו"ד רות דיין מדר –מ"מ ראש מנהל חינוך רווחה וחברה במש"מ

אלי שגיא – מזכיר האיגוד.

אריה ימיני – סגן יו"ר האיגוד.

מיכל אייל – רפרנטית תחום תרבות, מנהל חינוך ורווחה מש"מ

אריק קטן – גזבר האיגוד.

שלמה טולדו – מזכיר האיגוד.

דקלה סוויסה – משרד עו"ד אבנר ברק – יועמ"ש של האיגוד.

אפרת מוזס – עיריית דימונה.

ענבל טולקציר

 דיון מרכזי:

זיקה בין האיגוד למש"מ

מטרתו העיקרית של הדיון, היא קידום מדיניות עבודה משותפת למרכז לשלטון מקומי ולאיגוד מנהלי מחלקות התרבות.

הדיון מתמקד בשני נושאים עיקריים:
א. שאלת הזיקה בין המש"מ לאיגוד.

ב. מדיניות עבודה משותפת למש"מ ולאיגוד אל מול גופים שלישיים, כגון משרדי ממשלה וגופים ציבוריים (כדוג' משטרת ישראל ושירותי הכבאות).

נציגי האיגוד: איגוד מנהלי מחלקות התרבות הוא גוף מקצועי ווולונטרי, המאגד את כל מנהלי תקציבי התרבות ברשויות ובמועצות האזוריות. באיגוד חברים

מנהלים ועובדי עירייה, המאושרים על ידי הרשויות, אך לא קיימת מחויבות להצטרף אליו. האיגוד מחויב לפרויקטים ברמה הארצית, ליצירת אשכולות תרבות ולקידום הפצת תרבות בפריפריה. כמו-כן, מחויב האיגוד להעצמת ההון האנושי ולמתן כלים מקצועיים ומעשירים בידיהם של המנהלים, העושים במלאכה.
העובדה, שלא כל הרשויות חברות באיגוד, מחלישה את כוחו של האיגוד: פריסתו הארצית לוקה בחסר ועמידתו מול גופים שלישיים אינה איתנה דיה.

נציגי האיגוד קוראים למש"מ לקחת תחת חסותו את האיגוד – על זכויותיו וחובותיו ומייחלים ליחסי עבודה הדדיים, שיאפשרו לאיגוד לפעול בהשראת המש"מ, מחד, ויעניקו לאיגוד כתף תומכת מאידך.

כמו-כן, מדגישים נציגי האיגוד, כי את המנדט לקיומו, מקבל האיגוד הן מן הרשויות המקומיות והן מן המועצות האזוריות ובתוך שכך, עליו לשמר את זיקתו לשני הגופים ועדיין, להתנהל באופן עצמאי.

מאיר כהן: המש"מ רואה בקיומה של זיקה בינו לבין האיגוד, עניין בעל חשיבות ונחיצות יתרה.

שתוף פעולה בין שני הגופים, היה מאפשר התמודדות קלה ויעילה עם סוגיות אשר עומדות על סדר יומם של שני הגופים במקביל ואשר יש לפתור ברמה הארצית. (כדוג' סוגיית המחירים הגבוהים, הנדרשים לרישוי קיום אירועים).

המש"מ רואה הכרח בפרישת חסותו על האיגוד.

 

סיוע במימון פעילויות האיגוד:

נציגי האיגוד: משחר קיומו נאלץ האיגוד להסתפק בתקציבים זעומים, שהוקצו לפעילותו. בנוסף, ספג האיגוד מכות כלכליות קשות בשנים האחרונות, המעמידים בסימן שאלה את עצם קיומו:

א.   תמיכה מסורתית, שהועברה מדיי שנה על ידי מפעל הפיס לפעילות שוטפת של האיגוד, קוצצה לפני מספר שנים מ – 250 מאה אלף ₪ ל- 150 אלף ₪ בלבד. השנה אף סכום זעום זה לא עבר. יו"ר פורום תרבות במפעל הפיס – מר מוטי ששון – ראש עיריית חולון, מתנגד באופן נחרץ להעברת תמיכה כספית לאיגוד וניסיונות להעלות את הנושא לסדר היום של הועדה, כשלו עד כה.

 ב.   האיגוד נאלץ לעבור מדי שנה מסלול חתחתים בדרכו לגיוס כספים ממשרד התרבות: התמיכה לשנה זו טרם הגיעה ועדיין לא ברור אם ערעור שהוגש ע"י האיגוד בנושא, יסדיר את מעבר הכספים לשנה זו בקרוב.

 ג.   דמי החבר, המשולמים לאיגוד, הינם פר רשות ולא פר אדם. כיום רשומות כ- 200 רשויות המשלמות 500 ₪ לשנה. בקשה, שהועברה להעלות את הסכום ל – 600 ₪ נדחתה, על אף, שאיגודים מקצועיים מקבילים (כדוג' איגוד המזכירים), משלמים דמי חבר בסכום משוער של פי 3 ויותר.
העובדות המציינות לעיל, מלמדות גם על בעיה תדמיתית ממנה סובל האיגוד, שרב החברים בו, אינם בעלי פרופסיה ועל צורך במערכת פעולות כוללת לשיקום תדמיתי, שיוביל לשיפור ביחס שמקבל האיגוד מן החוץ.

 מאיר כהן: המש"מ מכיר בחשיבות העליונה של קיום תרבות בערים ומעמיד את נושא התרבות בשורה אחת עם נושאים ראשונים במעלה כמו נושא החינוך. המש"מ רואה צורך אמיתי ביצירת תרבות קהילתית – בייחוד בפריפריה. לכן, מתחייב מר כהן, כי ינסה לשכנע את חבריו להעלאת התשלום לאיגוד מ – ₪ 500 ל – 600 ₪ וכן, ינסה לשכנע את מוטי ששון, להסיר את התנגדותו להענקת תקציב ממפעל הפיס.

 

זכויות יוצרים:

נושא זכויות היוצרים הוסדר חוקית בשנת 2007, טרם קם בארץ בית דין לתמלוגים.

כתוצאה מכך, קיימים כיום 6 גופים שונים (ביניהם אקו"ם, הפדרציה, העמותה הישראלית לזכויות מבצעים ועוד), להם נדרשים היכלי התרבות לשלם בכל אירוע, המגיע לרשות מקומית – בין אם מדובר באמרגנות פרטית ובין אם תיאטרון לאומי. התשלומים רבים וגבוהים ואין הסדרת תשלום גלובאלי.

 הגבייה המסורבלת, מאלצת להעסיק נושא משרה, שיעסוק בנושאי גבייה.

בנוסף, גופי זכויות היוצרים, גובים לעתים את אותו התשלום מספר פעמים מגורמים שונים (עירייה, מפיק, בעל אולם וכיו"ב).

 העירייה נאלצת לשלם גם עבור הפקות פרטיות ויתרה מזאת, לא פעם, קל יותר לגופים אלו לפנות לגופים ציבוריים בבקשה לתשלום, מאשר לנהל מאבקים מול גופים מסחריים והרשויות נאלצות לשלם בעבורם.

 קיימת הצעת חוק של משרד המשפטים לקיים, כמקובל בעולם, בנק תגמולים, שדרכו יוזרמו הכספים ובאוגוסט, כמידי שנה עומד להתחדש הרישיון.

 

קיים קונצנזוס בין משתתפי הדיון כי יש לפעול, בעבור כל הרשויות, בעזרת יועץ משפטי, המתמחה בנושאי זכויות יוצרים על - מנת:

א.     ליצור נוסחה כללית וגלובאלית לגבייה.

ב.     לחייב באופן קטגורי את הגופים העסקיים, המתארחים בהיכלי התרבות בתשלומי המסים.

ג.       לחשב מידתית את הסכום הנגבה באופן הגיוני והדרגתי. (כיום, נגבה עבור כרטיס, שמחירו מעל 19 ₪ סכום אחיד – בין אם מדובר בכרטיס, שמחירו 20 ₪ ובין אם מחירו 100 ₪).

 

רישוי אירועים:

באפריל 2010, שינתה משטרת ישראל את דרישות האבטחה שלה, כתנאי למתן רישוי לאירועים.

השינויים נעשו באופן מחטפי – מנהלי מחלקות התרבות, קיבלו מידע אך בדיעבד, מבלי שבוצעה איזו שהיא התייעצות עימם - אנשי השטח. כמו-כן, הייתה דרישה לביצוע מיידי של החוקים החדשים.

משמעות השינויים היא הכפלה של מספר המאבטחים בתשלום – באופן גורף, שאינו מצוי ביחס ישר לגודל האירוע. גם רשויות קטנות, המקיימות אירועים לכ- 200 איש, נדרשות במערך אבטחה יקר ומיותר (לכל הדעות!!), שמוביל לביטול אירועים.

 בנוסף לכך, נאלצות הרשויות להתמודד עם קריטריונים בלתי אחידים ובלתי עקביים, שמפעילים שירותי הכבאות, המצויים תחת אחראיות השלטון המקומי. שירותי הכבאות משנים את הקריטריונים לפי ראות עיניהם – בכל רשות באופן שונה, תוך שיקול אינטרסנטי מובהק: ניפוח שעות העבודה הנדרשות.

הוחלט כי מרכז השלטון המקומי יפנה לנציגות הכבאות ומפכ"ל המשטרה, על מנת ללבן את נושא המידתיות, תוך הבהרת נושא סכנת ביטולם של אירועים רבים.

 מאיר כהן יבקש משלמה דולברג – מנכ"ל המרכז לשלטון מקומי, לפנות בכתב למשרד לביטחון פנים ולמפכ"ל בשת"פ עם שמוליק ריפמן ורון חולדאי.

 קיימת הסכמה, שהדרישה תהיה למידתיות בלבד ולא לפסילת החוקים.

תשלום לאמנים בימי העצמאות:

הנושא מטופל על ידי האיגוד מזה זמן רב. לפני כשלוש שנים, בהמלצת צוות היגוי מיוחד לנושא וסדרת דיונים עם איגוד האמרגנים, נוצר הליך לקביעת נוסחת תשלום ספציפית ליום זה ולגיבוש "מחירון עצמאות" מול זה הרגיל.

מספר גופי אמרגנות תקעו תריז להתקדמות הטיפול בנושא.

בידי מנהלי התרבות קיים הכוח להשפיע על המחירים הנגבים, אך קיים חשש מיצירת מונופול בלתי חוקי ויש לברור בקפידה את הצעדים בהם נוקטים.

קיימת הכרה מלאה בעובדה, שהכתובת לאצבע המאשימה היא האמרגנים ולא האמנים עצמם.

נציגי האיגוד רואים בתמיכת ראשי הרשויות ואנשי המש"מ גורם מכריע במאבק, שייתן את הווליום לקבלת החלטות.

 

סוכם, כי בשלב ראשון תתבצע לראשי הרשויות פנייה, הדורשת, להגביל את רף המחירים.

כמו-כן, תתבצע פניית מחאה בכתב מראשי הערים ואנשי האיגוד לאמרגנים.

עו"ד רות דיין מדר ואלי שגיא יעבדו יחדיו לטיפול בנושא.

 

היכלי תרבות – כרטיסי רזרבה לפתרון בעיות:

בעקבות פנייה של המפיקים והאמרגנים למשרד הפנים, פורסם חוזר מנכ"ל, האוסר העמדת מספר כרטיסים מצומצם לרשות הרשות המקומית או התאגיד העירוני, ע"י שוכר האולם.

ההחלטה בלתי מידתית ובלתי סבירה, שכן מנהלי היכלי התרבות הם האחראים לבעיות טכניות באולם (כמו כסא שבור) והם האחראים על הפצת הכרטיסים.

יש צורך במספר כסאות פנויים – גם אם באחוז מזערי.

הועלתה הצעה לחייב אמרגנים המתעקשים לקבל את כל כסאות האולם, לשאת באחראיות המלאה לשלום הקהל ובמקרה של עוגמות נפש.

מאיר כהן יבדוק עם אריה בר מדוע הוצא חוזר זה מלכתחילה וכיצד ניתן לפתור את הסוגיה.

 

סבסוד גמלאים:

אוכלוסיית הגמלאים זכאית להנחות במופעים ובהצגות בידור.

היכלי התרבות מעניקים הנחות לקהל הגמלאים.

התיאטרונים, לעומת זאת, מוכרים להיכלי התרבות הצגות במחיר קבוע, גם כשמדובר בהצגות לגמלאים.

יש צורך לעדכן את המחירון בהתאם לקהל, שכן כעת, היכלי התרבות עצמם סופגים את פער הסבסוד וזאת בשעה שאינם נהנים מהתמיכות שמקבלים הגופים היוצרים והרשויות.

מאיר כהן יבצע בדיקה של הנושא ו מבהיר, כי במקרים של הצגות בפריפריה, שממילא נמכרות במחירים מסובסדים, הנושא אינו רלבנטי.

 

שונות:

מאיר כהן מדווח על יוזמה להקמת מכללה למנהלי תרבות ברשויות. כבר בוצע מחקר מקדים בנושא ואף קיימת הערכה תקציבית. אוניברסיטאות ומכללות מובילות בארץ כבר פנו והציעו לאנשי המש"מ תכניות רלבנטיות.

הרפרנט הממונה על הנושא- רון מוסקוביץ',יעבוד יחד עם אביגדור לוין ונציגי האיגוד על הנושא. עו"ד מדר תדאג לתיאום פגישה בנושא.

** הוחלט כי פגישה בין נציגי המש"מ והאיגוד תתקיים אחת ל-3 חודשים.

** בפגישה הבאה יידון נושא פיתוח התרבות הקהילתית.

 

בברכה,

אלי שגיא – מזכיר איגוד

מנהלי תרבות ברשויות המקומיות

אתם כאן: דף הבית פרוטוקולים שלטון מקומי פגישה בין נציגי ועדת תרבות במרכז לשלטון מקומי ונציגי איגוד מנהלי תרבות ברשויות המקומיות